Člen medzinárodnej skupiny CBA

Obchodné podmienky CASH&CARRY

Všeobecné ustanovenia KOMFOS Prešov, s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné a osobitné obchodné podmienky spoločnosti KOMFOS Prešov, s.r.o. sú účinné od 01. 03. 2015

1.1. Spoločnosť KOMFOS Prešov, s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice (ďalej len spoločnosť KOMFOS) je obchodnou spoločnosťou, ktorá zaisťuje predaj tovaru vo svojej veľkoobchodnej predajni formou cash & carry registrovaným podnikateľským subjektom a korporáciám (ďalej len zákazníkom), ktorí s ňou majú uzatvorenú registráciu, vydané zákaznícke karty, a tým uzatvorili zmluvu o predaji, ktorá sa riadi s odvolaním na ustanovenie § 261 obchodného zákonníku touto normou.

1.2. Zákaznícka karta sa zákazníkovi vydáva po splnení podmienok na jej vydanie, majiteľovi registrácie + 1 držiteľ. O prípadných výnimkách rozhoduje v oprávnených prípadoch vedenie spoločnosti KOMFOS.

1.3. Všetky nákupy realizované na základe vydanej zákazníckej karty sú vedené pod menom a na účet zákazníka a vo veľkoobchodných cenách.

2. Podmienky registrácie a vydanie zákazníckej karty

2.1. Novým zákazníkom, korporáciám a podnikateľským subjektom prevádzkujúcim svoju podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní alebo na základe iného oprávnenia vydá zákaznícke oddelenie veľkoobchodnej predajne neprenosnú zákaznícku kartu na základe žiadosti o registráciu a po:

 • predložení živnostenského oprávnenia (ŽL, KL alebo iné oprávnenie apod.) a
 • vyplnení žiadosti o registráciu a súhlase s obchodnými podmienkami spoločnosti KOMFOS.

2.2. Registrovaným zákazníkom v prípade straty, zmeny osoby oprávneného držiteľa a v ďalších prípadoch odsúhlasených oprávneným pracovníkom vydá zákaznícke oddelenie veľkoobchodnej predajne novú kartu za poplatok, ktorého výška je 3,50 EUR.

2.3. Vlastníkom karty je spoločnosť KOMFOS, ktorá je oprávnená v konkrétnych prípadoch použitie karty zablokovať alebo ju odobrať.

2.4. O prípadnom vydaní novej zákazníckej karty zákazníkovi, ktorému bola karta pôvodne zablokovaná, rozhodne na základe písomnej žiadosti oprávnený pracovník vedenia spoločnosti KOMFOS.

2.5. Na jedno IČO možno uzavrieť jednu registráciu. O prípadných výnimkách rozhoduje v oprávnených prípadoch vedenie spoločnosti KOMFOS.

2.6. Spoločnosť KOMFOS je oprávnená vydať aj iné ako štandardné zákaznícke karty, ktoré vyhradzujú užšie podmienky spolupráce.

3. Zrušenie registrácie, zablokovanie zákazníckej karty a odstúpenie spoločnosti KOMFOS Prešov, s.r.o. od zmluvy.

3.1. Registrovaným zákazníkom spoločnosti KOMFOS, ktorí:

 • o zablokovanie zákazníckej karty sami požiadajú alebo
 • zneužijú zákaznícku kartu, alebo jej zneužitie inou osobou vedome či nevedome pripustia alebo
 • v prípade, že držiteľ karty alebo osoby prizvané držiteľom sú preukázateľne pristihnuté pri krádeži vo veľkoobchodnej predajni spoločnosti KOMFOS alebo
 • opakovane nerešpektujú bezpečnostné opatrenia spoločnosti KOMFOS, alebo
 • ukončia či prerušia svoju podnikateľskú činnosť, alebo
 • inak výrazne porušia svoje záväzky či povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, úmyselne či z nedbanlivosti poškodia spoločnosť KOMFOS alebo jej dobré meno priamo alebo aj v spojitosti, konajú v rozpore s dobrými mravmi alebo obvyklými obchodnými zvyklosťami, spoločnosť KOMFOS zákaznícku kartu zablokuje a odstúpi od zmluvy so zákazníkom.

3.2. Zákazníkovi sa karta odoberie v zákazníckom oddelení veľkoobchodnej predajni. V opačnom prípade je povinný kartu bez zbytočného odkladu vrátiť, inak je spoločnosť oprávnená žiadať náhradu nákladov spojených s vymáhaním karty a náhradu prípadnej škody.

3.3 Ak zákazník spoločnosti KOMFOS ukončí alebo preruší z akýchkoľvek dôvodov svoju podnikateľskú činnosť, je povinný bez zbytočného odkladu spoločnosť na tento fakt upozorniť a spoločnosti kartu vrátiť, inak je spoločnosť oprávnená žiadať náhradu nákladov spojených s vymáhaním karty od jej oprávnených držiteľov.

3.4. Spoločnosť KOMFOS je oprávnená kartu zablokovať aj z iných dôvodov bez toho, aby došlo k odstúpeniu od zmluvy (napr. v súvislosti s upozornením na nevyzdvihnutú reklamáciu, dôležitým oznámením zákazníkovi a i.)

3.5. Zmeny registrácie je oprávnený vykonávať výhradne registrovaný podnikateľ alebo osoba oprávnená za podnikateľský subjekt konať. V prípade, že zmenu registrácie bude požadovať ktorýkoľvek oprávnený držiteľ zákazníckej karty, spoločnosť KOMFOS má za to, že tak koná na základe mandátu registrovaného zákazníka.

4. Osobitné obchodné podmienky

4.1 Spoločnosť KOMFOS si vo svojej veľkoobchodnej predajni predovšetkým vyhradzuje právo:

 • vykonať kontrolu správnosti účtovania zákazníckeho nákupu pred východom z nákupného strediska
 • zhromažďovať údaje a informácie o zákazníkoch a ich nákupoch
 • robiť obrazové záznamy veľkoobchodnej prevádzky v priebehu celého dňa
 • prechodu vlastníctva zakúpeného tovaru až po opustení veľkoobchodného strediska

4.2. Vo veľkoobchodnej predajni spoločnosti KOMFOS nie je dovolené bez súhlasu vedenia spoločnosti robiť obrazové ani zvukové záznamy.

4.3. Zákazník poskytnutím kontaktných údajov súhlasí so zasielaním obchodných oznámení a obchodno-prevádzkových informácií na poskytnuté adresy, vrátane elektronických.

4.4. SÚHLASÍM so spracúvaním všetkých mnou poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e- mailová adresa, telefónne číslo, IČO, IČ DPH (ďalej len „osobné údaje“) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spoločnosťou KOMFOS Prešov, s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO 36454184, registrovaná Obchodným registrom Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 11055/P (ďalej len „Spoločnosť“), pričom na základe tohto súhlasu je Spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená spracúvať tieto osobné údaje počas celej doby registrácie u Spoločnosti. Tento súhlas udeľujem Spoločnosti na dobu neurčitú. Spoločnosti ako prevádzkovateľovi udeľujem v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracúvanie osobných údajov, a to na účel zasielania ponúk tovarov a služieb poskytovaných Spoločnosťou, vykonávanie marketingových prieskumov, vrátanie zasielania informácií o usporadúvaných akciách, výrobkoch, reklamných aktivitách vrátane poskytovania vzoriek t.j. ponúkanie výrobkov a služieb, a iných aktivitách spojených s predmetom podnikania Spoločnosti, ako i zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa platnej právnej úpravy.

Zároveň prehlasujem, že som bol Spoločnosťou poučený, že moje práva ako dotknutej osoby voči Spoločnosti sú upravené v ust. § 28 zákona o ochrane osobných údajov, a to najmä, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla Spoločnosti a zároveň mám právo na základe písomnej žiadosti namietať voči využívaniu a poskytovaniu mojich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku. Vyhlasujem, že som bol Spoločnosťou poučený o svojich právach a povinnostiach vyplývajúcich mi zo zákona na ochranu osobných údajov, nasledovne:

 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Máte právo na informácie, odpis, opravu Vašich osobných údajov, ktoré sú vedené v Informačnom systéme, a to na adrese sídla Spoločnosti.
 • Tu Vami poskytnuté údaje Spoločnosti musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný ich zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť Spoločnosti.
 • Vaše údaje budú likvidované v prípade ich neaktuálnosti, ak dôjde k splneniu účelu na ktorý boli poskytnuté, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia Vašej registrácie u Spoločnosti.

Spoločnosť prehlasuje, že Vami poskytnuté osobné údaje použije len na vyššie definované účely a že Vami poskytnuté osobné údaje spracúva použitím vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Spoločnosť Vás informuje, že Cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom IT zariadení, prostredníctvom ktorého navštevujete webové stránky a obnovuje sa pri Vašej opakovanej návšteve. Spoločnosť používa cookie súbory s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vaše návštevy webovej stránky Spoločnosti. Spoločnosť nevyužíva cookies na uloženie Vašich osobných údajov a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Ako užívateľ webového prehľadávača môžete Cookies vymazať alebo zablokovať pomocou nastavení príslušného prehliadača. Obmedzenie prístupu Spoločnosti k Vaším Cookies je výlučne vo Vašej kompetencií, a to prostredníctvom správneho nastavenia internetového prehľadávača. Súhlasím s poskytnutím Cookies pre účely Spoločnosti.

Tieto Všeobecné a osobitné obchodné podmienky spoločnosti KOMFOS Prešov, s.r.o. sú účinné od 01. 03. 2015